advertisement

前日係苟芸慧嘅34歲生日,適逢好姊妹王君馨婚宴,夠晒義氣去做姊妹。男友陸漢洋就好識做,專登搵埋一班好朋友喺前一晚幫苟姑娘搞咗個驚喜生日派對,咁sweet唔知幾時到佢哋拉埋天窗呢?

三年前因患上甲狀腺而令體重暴升嘅苟姑娘,自從成功減肥之後,身形亦回復苗條,女神形象返晒嚟,一齊嚟睇下佢嘅變化:

依家人又靚咗,面色息又健康咗,見到佢依家咁幸福,真係替佢高興呀!

 

睇返佢做姐妹果陣嘅相,瘦咗嘅苟姑娘氣質盡現。

圖片來源:苟芸慧Instagram及Facebook、網絡圖片